Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

Hedef 1.1:  2030 yılına kadar, hâlihazırda günlük 1,25 ABD Dolarından daha az gelirle yaşayanlar olarak tanımlanan aşırı yoksulluğu her yerde ve herkes için ortadan kaldırmak

Hedef 1.2:  2030 yılına kadar, ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içindeki her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranını en az yarıya indirmek

Hedef 1.3: Ulusal koşullara uygun sosyal koruma sistemleri ve önlemlerini, asgari güvenceleri de içerecek biçimde, herkes için uygulamaya koymak ve 2030 yılına kadar, yoksul ve kırılgan kesimin büyük ölçüde kapsanmasını sağlamak

Hedef 1.4: 2030 yılına kadar, başta yoksul ve kırılgan durumdakiler olmak üzere tüm erkek ve kadınların ekonomik kaynaklar, temel hizmetler, toprak ve diğer mülk türleri üzerinde mülkiyet ve idare, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan mali hizmetlere erişimde eşit haklara sahip olmalarını sağlamak

Hedef 1.5: 2030 yılına kadar, yoksul ve kırılgan durumda olanlara dayanıklılık kazandırmak ve iklimle ilgili aşırı olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve afetlere maruziyet ve kırılganlıklarını azaltmak

Hedef 1.a: Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler için yeterli ve öngörülebilir araçlar geliştirmek ve her yönüyle yoksulluğa son vermeye yönelik politika ve programlar uygulamak için, daha gelişmiş kalkınma işbirliğini de içerecek biçimde, çeşitli kaynaklardan sağlanan imkânların önemli ölçüde seferber edilmesini sağlamak

Hedef 1.b: Yoksulluğa son vermeye yönelik yatırımları hızlandırmak için, yoksul yanlısı ve cinsiyete duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde somut politika çerçeveleri oluşturmak

Göstergeler

1.1.1  Cinsiyet, yaş, işteki durum ve coğrafi konum ayrımında uluslararası yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı

1.2.1  Cinsiyet ve yaş grubuna göre yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı

1.2.2  Ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan tüm yaşlardaki erkek, kadın ve çocukların oranı

1.3.1  Çocuklar, işsizler, yaşlılar, engelliler, hamileler, yeni doğanlar, iş kazasında yaralananlar, yoksul ve kırılgan durumdakiler ayrımında ve cinsiyete göre sosyal koruma sistemleri tarafından korunan nüfusun oranı

1.4.1  Temel hizmetlere erişim sağlayan hanelerde yaşayan nüfusun oranı

1.4.2  Cinsiyete ve tasarruf biçimlerine göre, yasal olarak tanınmış belgelerle toprak üzerinde tasarruf etme hakkı olan ve toprak üzerindeki haklarının güvende olduğunu algılayan toplam yetişkin nüfusun oranı

1.5.1  100.000 kişi başına afetlerden doğrudan etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı

1.5.2   Afetlerin yol açtığı doğrudan ekonomik kayıpların küresel gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı

1.5.3  Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, 2015-2030 ile uyumlu olarak ulusal afet riski azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan ülkelerin sayısı

1.5.4  Ulusal afet riski azaltma stratejileri ile uyumlu yerel afet riski azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan yerel yönetimlerin oranı

1.a.1  Yoksulluk azaltma programlarına doğrudan kamu tarafından tahsis edilen kaynakların oranı

1.a.2  Temel hizmetlere (eğitim, sağlık ve sosyal koruma) ayrılan toplam kamu harcamalarının oranı

1.a.3  Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir oranı olarak doğrudan yoksulluk azaltma programlarına tahsis edilen toplam hibeler ile borç yaratmayan akımların toplamı

1.b.1  Kadınların, yoksulların ve kırılgan grupların orantısız olarak faydalandığı sektörlere yönelik kamu sermaye ve diğer harcamalarının oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×