X

UYGULAMA ARAÇLARINI KUVVETLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KÜRESEL İŞBİRLİĞİNE CANLILIK KAZANDIRMAK

17.1. Vergi ve diğer gelir hasılatını toplamada yurt içi kapasiteyi geliştirmek için, gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek yolunu da içerecek şekilde, yurtiçi kaynak akışkanlığının güçlendirilmesi

17.2. Gelişmiş ülkelerin çoğunun gelişmekte olan ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını 0,7’ye ve En Az Gelişmiş Ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını da yüzde 0,15 ila 0,20’ye ulaştırma taahhütleri dâhil, Gelişmiş ülkelerin resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütlerini tam olarak gerçekleştirmesi; RKY sağlayıcılarının, En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik en az yüzde 0,20 RKY/GSMH hedefi koymayı değerlendirmeleri için teşvik edilmesi
17.3. Gelişmekte olan ülkeler için çeşitli kaynaklardan ilave finansal kaynakların seferber edilmesi

17.4. Gelişmekte olan ülkelere, borç finansmanı, borç hafifletme ve borçların yeniden yapılandırılmasını güçlendirmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalardan uygun olanı aracılığıyla, uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini sağlamaları için yardım edilmesi ve borç yükünü azaltmak için ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin dış borçlarının üzerine gidilmesi

17.5. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için yatırım teşvik sistemlerinin kabul edilmesi ve uygulanması

17.6. Bilim, teknoloji ve inovasyona erişim üzerine Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üç taraflı bölgesel ve uluslararası işbirliğinin artırılması ve özellikle BM seviyesinde olmak üzere mevcut mekanizmalar arasında daha iyi koordinasyonun sağlanması ile küresel teknoloji kolaylaştırma mekanizması aracılığıyla karşılıklı anlaşılan koşullarda bilgi paylaşımının geliştirilmesi

17.7. Çevreye duyarlı teknolojilerin, karşılıklı anlaşmayla ayrıcalıklı ve öncelikli koşulları da içerecek şekilde, avantajlı şartlarla gelişmekte olan ülkelerde geliştirilmesinin, bu ülkelere transferinin, yayılmasının ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi

17.8. 2017'ye kadar, EAGÜ'ler için Teknoloji Bankası ile bilim, teknoloji ve yenilikçilik mekanizmasının tamamen operasyonel hale getirilmesi ve bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere kolaylaştırıcı teknolojilerin kullanımının artırılması

17.9 Gelişmekte olan ülkelerde SKH'lerin tamamının uygulanması için ulusal planları desteklemek üzere, Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üç taraflı işbirliği de dahil, etkili ve hedef odaklı kapasite geliştirmenin uygulanması için uluslararası desteğin artırılması

17.10. Doha Kalkınma Gündemi altında yürütülen müzakerelerin sonuçlandırılmasını da kapsayacak şekilde DTÖ çatısı altında evrensel, kurallara dayalı, ayrımcı olmayan ve eşitlikçi bir çoktaraflı ticaret sistemine geçilmesi
Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının, 2020'ye kadar özellikle EAGÜ'lerin küresel ihracattaki payını iki katına çıkarma anlayışıyla, önemli miktarda artırılması

17.12. Dünya Ticaret Örgütü kararlarına uygun olarak, tüm EAGÜ'ler için gümrükten ve kotadan muaf piyasa erişimi uygulamasının, süreklilik arz edecek şekilde ve  EAGÜ'lerden ithal edilen ürünlere uygulanabilir ayrıcalıklı menşei kurallarının şeffaf ve basit olmasının sağlanması da dâhil olmak üzere, vaktinde gerçekleştirilmesi ve piyasa erişiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunulması

17.13.Politika işbirliği ve tutarlılığını da içerecek şekilde küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi

17.14. Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi

17.15.Her ülkenin, yoksulluğu ortadan kaldırma ve sürdürülebilir kalkınma politikaları tesis etme ve uygulamadaki politika alanına ve liderliğine saygı duyulması

17.16.SKH'lere ulaşılmasını tüm ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde desteklemek üzere, bilgiyi, uzmanlığı, teknolojiyi ve finansal kaynakları paylaşan ve seferber eden çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklıkların artırılması

17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri üzerine bina edilen etkili kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

17.18. 2020’ye kadar, gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamda geçerli diğer özelliklere göre ayrıştırılmış yüksek kaliteli, zamanlı ve güvenilir verilere ulaşılabilirliğin büyük ölçüde artırılması için en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini içeren gelişmekte olan ülkelere yönelik kapasite geliştirme desteğinin artırılması

17.19. 2030’a kadar, GSYH'yı tamamlayan sürdürülebilir kalkınma ilerlemesi için önlem geliştirilmesine yönelik mevcut girişimlerin artırılması ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki kapasite geliştirmenin desteklenmesi

Diğer Hedefler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17