Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak

Finans

Hedef 17.1:  Yurt içi vergi ve diğer gelir tahsilatı kapasitesini geliştirmek için, gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek yolunu da içerecek şekilde, yurtiçi kaynakları harekete geçirmeyi güçlendirmek

Hedef 17.2:  Birçok gelişmiş ülkenin, gelişmekte olan ülkelere gayrisafi ulusal gelirlerinin %0,7’sini ve en az gelişmiş ülkelere %0,15 ila 0,20’sini resmi kalkınma yardımı olarak (RKY/GSMH oranı) verme hedefini gerçekleştirme taahhütleri dâhil olmak üzere, gelişmiş ülkelerin resmi kalkınma yardımı taahhütlerini tam olarak yerine getirmelerini sağlamak; RKY sağlayıcılarını en az gelişmiş ülkelere en azından 0,20 RKY/GSMH oranını sağlayacak bir hedef belirlemeyi düşünmeye teşvik etmek

Hedef 17.3:  Gelişmekte olan ülkelere çeşitli kaynaklardan ilave mali kaynak harekete geçirmek

Hedef 17.4:  Uzun-vadeli borç sürdürülebilirliğine erişmek için uygun olan durumlarda, borç finansmanı, borç yardımı ve borcun yeniden yapılandırmasını teşvik etmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar yoluyla, gelişmekte olan ülkelere yardım etmek ve borç yükünü azaltmak için aşırı borçlanmış yoksul ülkelerin dış borçlarını ele almak

Hedef 17.5:  EAGÜ’ler için yatırım destek rejimleri benimsemek ve uygulamak

Teknoloji  

Hedef 17.6:  Bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimi ve bunlar üzerine Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmek ve özellikle BM seviyesinde olmak üzere mevcut mekanizmalar arasındaki koordinasyonu iyileştirme yoluyla ve küresel bir teknoloji kolaylaştırıcı mekanizması aracılığıyla karşılıklı anlaşılmış koşullarda bilgi paylaşımını artırmak

Hedef 17.7:  Çevreye duyarlı teknolojilerin karşılıklı anlaşıldığı takdirde ayrıcalıklı ve öncelikli koşullarda, gelişmekte olan ülkelere avantajlı şartlarla transferi, geliştirilmesi, yayılması ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek

Hedef 17.8:  2017 yılına kadar EAGÜ’ler için, Teknoloji Bankası ve BTY (Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik) kapasite geliştirme mekanizmalarını tamamen faaliyete geçirmek ve özellikle BİT olmak üzere kolaylaştırıcı teknolojilerin kullanımını artırmak

Kapasite Artırımı    

Hedef 17.9:  Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamının uygulanabilmesini sağlayacak ulusal planları desteklemek üzere gelişmekte olan ülkelerde etkili ve hedef odaklı kapasite geliştirmenin uygulanabilmesi için, Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen işbirlikleri dâhil, uluslararası desteği artırmak

Ticaret      

Hedef 17.10:  Doha Kalkınma Gündemindeki ilgili müzakerelerin sonucunu da içerecek şekilde DTÖ altında evrensel, kural temelli, ayrımcılık içermeyen ve adil bir çok taraflı ticaret sistemi geliştirmek

Hedef 17.11:  Gelişmekte olan ülkelerin ihracatını, özellikle EAGÜ’lerin 2020 yılına kadar küresel ihracat payını iki katına çıkarma anlayışına sahip bir şekilde, kayda değer miktarda artırmak

Hedef 17.12:  Dünya Ticaret Örgütü kararlarıyla uyumlu olarak, EAGÜ’lerden yapılan ithalat için uygulanan kayırıcı menşe kurallarının şeffaf ve sade olmasını sağlamayı da içerecek biçimde, EAGÜ’ler için gümrüksüz ve kotasız pazar erişimini kalıcı şekilde vakitlice uygulamaya koymak ve pazar erişimini kolaylaştırmaya katkıda bulunmak

Sistemik konular     

Politika ve kurumsal uyum

Hedef 17.13:  Politika koordinasyonu ve uyumunu da içerecek şekilde küresel makroekonomik istikrarı geliştirmek

Hedef 17.14:  Sürdürülebilir kalkınma için politika uyumunu geliştirmek

Hedef 17.15:  Yoksulluğa son verme ve sürdürülebilir kalkınma politikaları oluşturmak ve uygulamak için her ülkenin politika alanına ve liderliğine saygı göstermek

Çok-paydaşlı işbirlikleri     

Hedef 17.16:  Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını desteklemek için bilgiyi, uzmanlığı, teknolojiyi ve finansal kaynakları paylaşan ve seferber eden çok paydaşlı ortaklıkların tamamlayıcılığında Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel işbirliğini geliştirmek

Hedef 17.17:  Ortaklıkların tecrübelerinden ve kaynak yaratma stratejilerinden yararlanarak etkili kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

Veri, izleme ve hesap verebilirlik   

Hedef 17.18:  2020 yılına kadar gelir, cinsiyet, yaş, ırk, göçmenlik durumu, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamda gerekli görülen diğer özelliklere göre ayrıştırılmış yüksek kaliteli, zamanlı ve güvenilir verinin elde edilebilirliğini kayda değer miktarda artırmak için, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri de dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğini artırmak

Hedef 17.19:  2030 yılına kadar, GSYH’ya ek olarak sürdürülebilir kalkınmada kaydedilen ilerlemenin ölçülmesini geliştirmeye yönelik mevcut girişimlerin üzerine ilerlemek ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiksel kapasite gelişimini desteklemek.

Göstergeler

17.1.1   Kaynağına göre toplam devlet gelirlerinin GSYH'ye oranı

17.1.2   Yurtiçi vergilerle finanse edilen yurtiçi bütçenin oranı

17.2.1   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi donörlerinin, gayri safi milli gelirinin (GSMG) bir oranı olarak toplam ve en az gelişmiş ülkelere net resmi kalkınma yardımları

17.3.1   Toplam yurt içi bütçenin bir oranı olarak doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), resmi kalkınma yardımı ve Güney-Güney İşbirliği

17.3.2   Yurtdışında yaşayanların yapmış olduğu havale miktarının (işçi dövizi vb.) GSYH'ye oranı

17.4.1   Mal ve hizmet ihracatının bir oranı olarak borç servisi

17.5.1   En az gelişmiş ülkeler için yatırım promosyonu rejimlerini benimseyen ve uygulayan ülkelerin sayısı

17.6.1   İşbirliği türüne göre ülkeler arasındaki bilim ve/veya teknoloji işbirliği anlaşmaları ve programlarının sayısı

17.6.2   Hıza göre 100 kişiye düşen sabit internet geniş bant abonelikleri

17.7.1   Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, transferi, yayılması ve yaygınlaştırılmasını teşvik eden, gelişmekte olan ülkeler için onaylanmış toplam fon tutarı

17.8.1   İnternet kullanan bireylerin oranı

17.9.1   Gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen mali ve teknik yardımın (Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü işbirliği aracılığını içeren) değeri

17.10.1   Dünya çapında ağırlıklı ortalama tarife

17.11.1   Gelişmekte olan ülkelerin ve en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payı

17.12.1   Gelişmekte olan ülkeler, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine göre karşılaşılan ortalama tarifeler

17.13.1   Makroekonomik Gösterge Tablosu

17.14.1   Sürdürülebilir kalkınma politika tutarlılığını geliştirmeye yönelik mekanizmaları olan ülkelerin sayısı

17.15.1   Kalkınma işbirliği sağlayıcıları tarafından ülkenin sahip olduğu sonuç çerçeveleri ve planlama araçlarının kullanımının kapsamı

17.16.1   Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını destekleyen, çok paydaşlı kalkınma etkinlik izleme çerçevelerinde, ilerleme rapor eden ülkelerin sayısı

17.17.1   Kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarına taahhüt edilen para miktarı

17.18.1   Resmi İstatistik Temel İlkeleri doğrultusunda, ülkeyle ilişkili hedefler altında, tüm kırılımlarıyla ulusal düzeyde üretilen sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin oranı

17.18.2   Resmi İstatistik Temel İlkeleri ile uyumlu ulusal istatistik mevzuatına sahip ülkelerin sayısı

17.18.3   Finansman kaynağına göre tamamen finanse edilen ve uygulanan bir ulusal istatistik planı olan ülkelerin sayısı

17.19.1   Gelişmekte olan ülkelerde istatistiksel kapasiteyi güçlendirmek için tahsis edilen tüm kaynakların değeri

17.19.2   (a) Son 10 yıl içinde en az bir nüfus ve konut sayımı yapan; (b) ve %100 doğum kaydı ve %80 ölüm kaydı elde eden ülkelerin oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×