Ülkelerin içinde ve arasındaki eşitsizlikleri azaltmak

Hedef 10.1:  2030 yılına kadar nüfusun en alt %40’lık kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, aşamalı olarak artmasını ve sürdürülmesini sağlamak

Hedef 10.2:  2030 yılına kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir durumuna bakılmaksızın herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasını sağlamak ve güçlendirmek

Hedef 10.3:  Fırsat eşitliğini sağlamak ve ayrımcılığa yol açan yasaların, politikaların ve uygulamaların bitirilmesi ve bu bağlamda uygun yasaların, politikaların ve eylemlerin yaygınlaştırılması yollarını da içerecek şekilde sonuç eşitsizliklerini azaltmak

Hedef 10.4:  Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politika tesis etmek ve aşamalı olarak daha fazla eşitlik sağlamak

Hedef 10.5:  Küresel mali piyasalar ve kurumlarla ilgili mevzuatı ve izlemeyi geliştirmek ve bu düzenlemelerin uygulamasını güçlendirmek

Hedef 10.6:  Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin daha güçlü temsil ve söz hakkına sahip olmalarını sağlamak

Hedef 10.7:  Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasını da içerecek şekilde, insanların muntazam, güvenli, düzenli ve sorumlu biçimde göç etmesini ve hareketliliğini kolaylaştırmak

Hedef 10.a:  Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklılaştırılmış muamele ilkesini uygulamak

Hedef 10.b:  Özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere, ulusal plan ve programlarına uyumlu olacak şekilde, doğrudan yabancı yatırımları da kapsayan nakit akışlarını ve resmi kalkınma yardımlarını teşvik etmek

Hedef 10.c:  2030 yılına kadar göçmen işçi dövizi havale işlem bedellerini %3’ün altına düşürmek ve bedeli %5’ten yüksek olan işçi dövizi havale yöntemlerini sona erdirmek

Göstergeler

10.1.1   Hanehalkı harcamalarının ya da kişi başına gelirin, en alttaki %40'lık dilimin içinde ya da toplam nüfus içindeki büyüme hızı

10.2.1   Cinsiyet, yaş ve engelliliğe göre medyan gelirin yüzde 50 düzeyinin altında yaşayanların oranı

10.3.1   Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanmış olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı

10.4.1   Ücretler ve sosyal koruma transferlerini içeren işgücünün GSYH'deki payı

10.5.1   Finansal Sağlamlık Göstergeleri

10.6.1   Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı

10.7.1   Varış ülkesinde kazanılan aylık gelirin bir oranı olarak çalışanların işe alım sebebiyle ortaya çıkan maliyetleri

10.7.2    İnsanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göç ve hareketliliğini kolaylaştıran göç politikalarına sahip ülkelerin sayısı

10.a.1   Sıfır gümrük vergili gelişmekte olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalata uygulanan tarife sınırlarının oranı

10.b.1   Kaynak alıcı ve donör ülkeler ve akış türüne göre, kalkınma için giden toplam kaynak (örneğin resmi kalkınma yardımı (RKY), doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer kaynak akımları)

10.c.1   Göçmenlerin havale edilen miktarlarının bir oranı olarak havale masrafları

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×