Ülkelerin içinde ve arasındaki eşitsizlikleri azaltmak

Hedef 10.1:  2030 yılına kadar nüfusun en alt %40’lık kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, aşamalı olarak artmasını ve sürdürülmesini sağlamak

Hedef 10.2:  2030 yılına kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir durumuna bakılmaksızın herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasını sağlamak ve güçlendirmek

Hedef 10.3:  Fırsat eşitliğini sağlamak ve ayrımcılığa yol açan yasaların, politikaların ve uygulamaların bitirilmesi ve bu bağlamda uygun yasaların, politikaların ve eylemlerin yaygınlaştırılması yollarını da içerecek şekilde sonuç eşitsizliklerini azaltmak

Hedef 10.4:  Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politika tesis etmek ve aşamalı olarak daha fazla eşitlik sağlamak

Hedef 10.5:  Küresel mali piyasalar ve kurumlarla ilgili mevzuatı ve izlemeyi geliştirmek ve bu düzenlemelerin uygulamasını güçlendirmek

Hedef 10.6:  Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin daha güçlü temsil ve söz hakkına sahip olmalarını sağlamak

Hedef 10.7:  Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasını da içerecek şekilde, insanların muntazam, güvenli, düzenli ve sorumlu biçimde göç etmesini ve hareketliliğini kolaylaştırmak

Hedef 10.a:  Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklılaştırılmış muamele ilkesini uygulamak

Hedef 10.b:  Özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere, ulusal plan ve programlarına uyumlu olacak şekilde, doğrudan yabancı yatırımları da kapsayan nakit akışlarını ve resmi kalkınma yardımlarını teşvik etmek

Hedef 10.c:  2030 yılına kadar göçmen işçi dövizi havale işlem bedellerini %3’ün altına düşürmek ve bedeli %5’ten yüksek olan işçi dövizi havale yöntemlerini sona erdirmek

Göstergeler

10.1.1  Toplam nüfusun ve en alttaki yüzde 40’lık nüfus diliminin hanehalkı harcamaları ya da kişibaşı gelirinin büyüme hızı

10.2.1  Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre medyan gelirin yüzde 50 düzeyinin altında yaşayanların oranı

10.3.1  Uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yasaklanan bir ayrımcılık temelinde, son 12 ay içinde kişisel olarak ayrımcılığa uğradığını veya taciz edildiğini bildiren nüfus oranı

10.4.1  Ücretler ve sosyal koruma transferlerini içeren işgücü ödemelerinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı

10.5.1   Finansal Sağlamlık Göstergeleri

10.6.1   Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı

10.7.1   Varış ülkesinde kazanılan aylık gelirin bir oranı olarak çalışanın üstlendiği işe alım maliyeti

10.7.2   Sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göç ve hareketliliği kolaylaştıran göç politikalarına sahip ülkelerin sayısı

10.a.1   En az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere uygulanan sıfır gümrük vergili tarife satırlarının toplam tarife satırlarına oranı

10.b.1   Alıcı ve donör ülkesine ve akım türüne göre, kalkınma için toplam kaynak akımları (örn. resmi kalkınma yardımı, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer akımlar)

10.c.1   Göçmen havalelerinin işlem masraflarının havale tutarına oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×