Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

Hedef 12.1:  Gelişmiş ülkelerin önderliğinde, gelişmekte olan ülkelerin gelişme seviyesi ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak, her ülkenin eyleme geçmesiyle Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programını uygulamak

Hedef 12.2:  2030 yılına kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak

Hedef 12.3:  2030 yılına kadar kişi başına düşen küresel gıda israfını perakende satış ve tüketici seviyesinde yarıya düşürmek ve hasat sonrası kayıplar da dâhil olmak üzere, üretim ve tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmak

Hedef 12.4:  2020 yılına kadar kabul edilmiş uluslararası çerçevelere göre kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetimini sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerini en aza indirebilmek için bu atıkların havaya, suya ve toprağa salınımını önemli miktarda azaltmak

Hedef 12.5:  2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu kayda değer miktarda azaltmak

Hedef 12.6:  Başta büyük ve sınırötesi şirketler olmak üzere, firmaları sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri ve raporlama döngülerine sürdürülebilirlik bilgilerini eklemeleri için özendirmek

Hedef 12.7:  Ulusal politikalar ve önceliklerle uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir kamu alımlarını teşvik etmek

Hedef 12.8:  2030 yılına kadar insanların her yerde sürdürülebilir kalkınma ve doğayla uyumlu yaşam tarzları hakkında gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olmalarını sağlamak

Hedef 12.a:  Gelişmekte olan ülkeleri daha sürdürülebilir ve üretim ve tüketim modellerine geçmek için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini geliştirmeleri konusunda desteklemek

Hedef 12.b:  2030 yılına kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizme erişmek için sürdürülebilir kalkınma etkilerini izlemeye yönelik araçlar geliştirmek ve uygulamak

Hedef 12.c:  Gelişmekte olan ülkelerin özel koşulları ve ihtiyaçlarını tamamıyla göz önüne alarak ve yoksul ve etkilenen toplulukları koruyan bir yaklaşımla bu ülkeler üzerinde olabilecek tüm olumsuz etkileri asgariye indirerek, vergilendirmenin yeniden yapılandırılması ve eğer varsa çevresel etkileri olan zararlı sübvansiyonlara aşamalı olarak son vermek dâhil olmak üzere, ulusal koşullara uygun olarak, piyasa aksaklıklarının kaldırılması suretiyle savurgan tüketimi teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını rasyonelleştirmek

Göstergeler

12.1.1  Bir öncelik ya da ulusal politikalardaki bir hedef olarak sürdürülebilir üretim ve tüketimi yaygınlaştıran ya da sürdürülebilir üretim ve tüketim ulusal eylem planlarına sahip ülke sayısı

12.2.1  Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına madde ayak izi

12.2.2  Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi

12.3.1  (a) Gıda kaybı endeksi ve (b) Gıda atık endeksi

12.4.1  Tehlikeli atıklar ve diğer kimyasallara ilişkin uluslararası çok taraflı çevresel anlaşmalara taraf olan ve ilgili anlaşmalar gereği bilgi aktarımı taahhütü ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerin sayısı

12.4.2  Kişi başına üretilen tehlikeli atık miktarı ve atık bertaraf yöntemine göre bertaraf edilmiş tehlikeli atık oranı

12.5.1  Ulusal geri dönüşüm oranı, geri dönüştürülmüş malzemenin ton miktarı

12.6.1  Sürdürülebilirlik raporları yayınlayan şirketlerin sayısı

12.7.1  Sürdürülebilir kamu ihale politikaları ve eylem planları uygulayan ülkelerin sayısı

12.8.1  (i) Küresel vatandaşlık eğitimi ve (ii) iklim değişikliği eğitimi de dâhil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için eğitimin; (a) milli eğitim politikaları, (b) müfredat, (c) öğretmen eğitimi ve (d) öğrenci değerlendirmede yaygınlaştırılma düzeyi

12.a.1  Gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir üretim ve tüketim ile çevreye duyarlı teknolojiler için, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanında yapılan yardım miktarı

12.b.1  Üzerinde uzlaşılmış izleme ve değerlendirme araçları bulunan sürdürülebilir turizm stratejileri, politikaları ve uygulanan sürdürülebilir eylem planlarının sayısı

12.c.1  Fosil yakıtlara verilen sübvansiyon miktarının, toplam ulusal fosil yakıt harcamalarına ve (üretim ve tüketim açısından) gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×