İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

Hedef 8.1:  Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen ekonomik büyümeyi sürdürmek ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde Gayrisafi Yurtiçi Hasılada yıllık asgari %7 oranında büyüme gerçekleştirmek

Hedef 8.2:  Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanmayı da içerecek şekilde faaliyet çeşitlendirme, teknoloji yükseltme ve yenilikçilik yoluyla ekonomik verimliliği daha yüksek seviyelere ulaştırmak

Hedef 8.3:  Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalar geliştirmek ve finansal hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesini teşvik etmek

Hedef 8.4:  2030 yılına kadar, tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğini aşamalı biçimde iyileştirmek ve gelişmiş ülkelerin önderliğinde, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programıyla uyumlu şekilde, ekonomik büyümenin çevresel bozunmadan ayrıştırılması için çaba göstermek

Hedef 8.5:  2030 yılına kadar gençler ve engelliler dâhil tüm erkek ve kadınlar için tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlere erişmek ve eşit işe eşit ücret sağlamak

Hedef 8.6:  2020 yılına kadar ne istihdamda ne de eğitim veya kurslarda yer alan gençlerin oranını önemli ölçüde azaltmak

Hedef 8.7:  Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan kaçakçılığını bitirmek ve çocukların asker olarak kullanılması dâhil olmak üzere çocuk işçiliğinin en kötü türlerini yasaklamak ve ortadan kaldırmak üzere acil ve etkili tedbirler almak ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirmek

Hedef 8.8:  Başta kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için çalışma haklarını korumak ve güvenli ve emniyetli çalışma ortamları sunmak

Hedef 8.9:  2030 yılına kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar geliştirmek ve uygulamak

Hedef 8.10:  Herkesin bankacılık, sigorta ve mali hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal finansal kurumların kapasitelerini güçlendirmek

Hedef 8.a:  Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Çerçeveyi de içerecek şekilde ticaret yardımı desteklerini artırmak

Hedef 8.b:  2020 yılına kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirmek ve uygulamaya koymak ve Uluslararası Çalışma Örgütü Küresel İş Paktı’nı uygulamak

Göstergeler

8.1.1  Kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık büyüme hızı

8.2.1  Çalışan kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık büyüme hızı

8.3.1  Cinsiyete göre tarım dışı sektörde informal istihdamın oranı

8.4.1  Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına madde ayak izi

8.4.2  Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi

8.5.1  Meslek, yaş ve engellilik durumuna göre, kadın ve erkek çalışanların saatlik ortalama kazançları

8.5.2  Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre işsizlik oranı

8.6.1  Ne eğitimde ne istihdamda olan (15-24 yaş) gençlerin oranı

8.7.1  Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 yaş arası çalışan çocukların sayısı ve oranı

8.8.1  Cinsiyet ve göçmen olma durumuna göre, ölümcül ve ölümcül olmayan iş kazalarının sıklık oranları

8.8.2  Cinsiyet ve göçmen olma durumuna göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metinlerine ve ulusal mevzuata dayalı olarak çalışma hakları (örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme) mevzuatının uyum düzeyi

8.9.1  Turizmin toplam gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) dolaysız katkısı ve büyüme hızı

8.9.2  Sürdürülebilir turizm sektörlerindeki işlerin toplam turizm işlerine oranı

8.10.1  (a) 100.000 yetişkin başına ticari banka şubesi sayısı ve (b) 100.000 yetişkin başına ATM sayısı

8.10.2  Bir bankada veya diğer finansal kurumlarda hesabı olan veya mobil para hizmeti kullanan (15 yaş ve üzeri) yetişkinlerin oranı

8.a.1  Ticari taahhütler ve ödemeler için yardım

8.b.1  Ayrı bir strateji veya ulusal istihdam stratejisinin bir parçası olarak, gençlerin istihdamı için geliştirilmiş ve uygulanmakta olan bir ulusal stratejinin varlığı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×