Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

Hedef 3.1:  2030 yılına kadar, küresel anne ölüm oranını 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürmek

Hedef 3.2:  2030 yılına kadar, tüm ülkelerde yenidoğan ölüm oranının 1.000 canlı doğumda 12 veya daha aza, 5 yaş altı çocuk ölüm oranının da 1.000 canlı doğumda 25 veya daha aza düşürülmesi hedefiyle, yenidoğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerini sona erdirmek

Hedef 3.3:  2030 yılına kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalık salgınlarını bitirmek ve hepatit, su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek

Hedef 3.4:  2030 yılına kadar, koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri üçte bir oranında azaltılmak ve akıl sağlığı ile esenliği desteklemek

Hedef 3.5:  Uyuşturucu madde ve alkolün zararlı kullanımı dâhil olmak üzere madde bağımlılığına yönelik önlemleri ve tedaviyi güçlendirilmek

Hedef 3.6:  2020 yılına kadar dünya genelinde karayollarındaki trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma sayısını yarıya indirmek

Hedef 3.7:  2030 yılına kadar, aile planlaması, bilgilendirme ve eğitime yönelik olanlar dâhil, cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimi sağlanmak ve üreme sağlığını ulusal stratejilere ve programlara entegre etmek

Hedef 3.8:  Mali riskten korumayı, kaliteli temel sağlık bakım hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve karşılanabilir zaruri ilaç ve aşılara erişimini de kapsayan genel sağlık sigortasını oluşturulmak

Hedef 3.9:  2030 yılına kadar tehlikeli kimyasallar ile hava, su ve toprak kirliliği ile kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkları kayda değer miktarda azaltmak

Hedef 3.a:  Uygun olduğu takdirde, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin tüm ülkelerde, uygulanmasını güçlendirmek

Hedef 3.b:  Özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için ilaç ve aşıların araştırılmasını ve geliştirilmesini desteklemek, halk sağlığının korunması ve özellikle herkesin ilaçlara erişiminin sağlanması için gelişmekte olan ülkelerin Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının tüm hükümlerini kullanabilme hakkını tanıyan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) ve Kamu Sağlığına İlişkin Doha Deklarasyonuna uyumlu olacak şekilde karşılanabilir zaruri ilaç ve aşılara erişimi kolaylaştırmak

Hedef 3.c:  Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde sağlık finansmanını ve sağlık işgücünün işe alımını, geliştirilmesini, eğitimini ve idamesini kayda değer miktarda artırmak

Hedef 3.d:  Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerini güçlendirmek

Göstergeler

3.1.1   Anne ölüm oranı

3.1.2   Nitelikli sağlık personeli ile gerçekleştirilen doğumların oranı

3.2.1   5 yaş altı ölüm hızı

3.2.2   Neonatal ölüm hızı

3.3.1   Cinsiyet, yaş ve belirli gruplara göre enfekte olmamış her 1.000 kişiye düşen HIV enfeksiyonuna yeni yakalananların sayısı

3.3.2   100.000 kişi başına tüberküloz insidansı

3.3.3   1.000 kişi başına sıtma insidansı

3.3.4   100.000 kişi başına Hepatit B insidansı

3.3.5   İhmal edilmiş tropik hastalıklara karşı müdahaleye ihtiyaç duyan kişi sayısı

3.4.1  Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölüm oranı

3.4.2   İntihar ölüm oranı

3.5.1   Madde kullanımına bağlı hastalık sebebi ile tedavi gören kişi sayısı (farmakolojik, psikososyal ve rehabilitasyon ve tedavi sonrası bakım hizmetleri)

3.5.2   Alkolün zararlı kullanımı, ulusal bağlama göre tanımlanmış, bir takvim yılında kişi başına (15 yaş ve üzeri) tüketilen litre olarak saf alkol miktarı

3.6.1   Karayolu trafik kazaları nedeniyle ölüm oranı

3.7.1   Modern yöntemlerle aile planlaması ihtiyacını karşılayabilen üreme çağındaki (15-49 yaş) kadınların oranı

3.7.2   10-14 yaş ve 15-19 yaş gruplarında, 1.000 kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı

3.8.1   Temel sağlık hizmetlerinin kapsama oranı (genel ve en dezavantajlı nüfus içinde üreme, anne, yenidoğan ve çocuk sağlığını, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları, hizmet kapasitesi ve erişimi içeren izleyici müdahalelere dayalı temel hizmetlerin ortalama kapsanma oranı)

3.8.2   Sağlık alanında geniş hanehalkı harcaması olan nüfusun oranı (toplam hanehalkı harcaması ya da gelirinin payı olarak)

3.9.1   Evsel ve çevresel hava kirliliğine bağlı ölüm oranı

3.9.2   Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sanitasyon ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı (Güvenilir olmayan Herkes İçin Su, Sanitasyon ve Hijyen (Water, Sanitation and Hygiene for All - WASH) hizmetlerine maruz kalma)

3.9.3   Kazayla zehirlenmeye bağlı ölümlerin oranı

3.a.1   15 yaş ve üzeri bireyler arasında mevcut tütün kullanımının yaşa göre standartlaştırılmış yaygınlığı

3.b.1   Ulusal programdaki tüm aşılar ile kapsanan hedef nüfusun oranı

3.b.2   Tıbbi araştırma ve temel sağlık sektörlerine toplam net resmi kalkınma yardımı

3.b.3   Sürdürülebilir bir temelde elde edilebilir ve karşılanabilir temel ilaçlar setine sahip sağlık tesislerinin oranı

3.c.1   Sağlık çalışanı yoğunluğu ve dağılımı

3.d.1   Uluslararası Sağlık Tüzüğü konusundaki kapasite ve sağlık acil durumlarına hazır olma oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×