Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek

Hedef 15.1:  2020 yılına kadar, uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler doğrultusunda, özellikle ormanlar, sulak alanlar, dağlar ve kurak alanlar olmak üzere, karasal ve iç tatlısu ekosistemlerinin ve bunların hizmetlerinin korunmasını, restore edilmesini ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlamak

Hedef 15.2:  2020 yılına kadar, tüm orman türleri için sürdürülebilir yönetim uygulamasını teşvik etmek, ormansızlaşmayı durdurmak, bozulmuş ormanları restore etmek, ormanlaştırma ve yeniden ağaçlandırmayı küresel düzeyde ciddi miktarda artırmak

Hedef 15.3:  2020 yılına kadar, çölleşmeyle mücadele etmek; çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen topraklar da dâhil bozulmuş arazileri ve toprakları restore etmek ve toprak bozulmasından kurtulmuş bir dünyaya ulaşmak için çaba göstermek

Hedef 15.4:  2030 yılına kadar dağ ekosistemlerinin, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olan faydalarını sağlama kapasitesini geliştirmek için, biyolojik çeşitliliği de içerecek şekilde, muhafazasının sağlanması

Hedef 15.5:  Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kayda değer tedbirler almak, biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve 2020 yılına kadar tehdit altındaki türleri korumak ve tamamen yok olmalarını önlemek

Hedef 15.6:  Genetik kaynakların kullanımından ortaya çıkan faydaların adil ve hakkaniyetli biçimde paylaşılmasını sağlamak ve bu kaynaklara, uluslararası düzeyde anlaşıldığı haliyle, uygun erişimi yaygınlaştırmak

Hedef 15.7:  Korunan bitki ve hayvan türlerinin kaçırılması ve kaçak avlanmanın sona erdirilmesi için acil tedbir almak ve yasadışı yollardan elde edilen yaban hayatı ürünleri olan arz ve talebini irdelemek

Hedef 15.8:  2020 yılına kadar istilacı yabancı türlerin kara ve su ekosistemlerine gelişini önlemek ve etkilerini önemli ölçüde azaltmak için önlem almak ve öncelikli türleri kontrol altına almak veya yok etmek

Hedef 15.9:  2020 yılına kadar ekosistem ve biyolojik çeşitlilik değerlerini ulusal ve yerel planlara, kalkınma süreçlerine, yoksulluk azaltma stratejilerine ve hesaplarına dâhil etmek

Hedef 15.a:  Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için her türlü kaynaktan gelen mali imkânları seferber etmek ve kayda değer miktarda artırmak

Hedef 15.b:  Sürdürülebilir orman yönetiminin finansmanı için tüm kaynakları önemli ölçüde her düzeyde seferber etmek ve gelişmekte olan ülkelere, koruma ve yeniden ağaçlandırmayı da içerecek şekilde sürdürülebilir orman yönetimini daha ileri düzeye taşımaları için yeterli teşvikler sağlamak

Hedef 15.c:  Yerel toplulukların sürdürülebilir geçim fırsatlarını takip edebilmeleri için kapasitelerini artırmayı da içerecek şekilde, korunan türlerin kaçak avlanması ve kaçırılmasıyla mücadele etmeye yönelik mevcut çabalara küresel desteği artırmak

Göstergeler

15.1.1  Ormanlık arazinin toplam arazi alanına oranı

15.1.2  Ekosistem türüne göre, korunan alanlara dâhil edilen karasal ve tatlısu biyoçeşitliliği açısından önemli alanların oranı

15.2.1  Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme

15.3.1  Bozulmuş arazilerin toplam arazi alanına oranı

15.4.1  Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan alanların kapsamı

15.4.2   Dağ Yeşil Örtü Endeksi

15.5.1  Kırmızı Liste Endeksi

15.6.1  Genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlayan yasal, idari ve politika çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı

15.7.1  Yasa dışı av ve kaçakçılık sonucu gerçekleşen ticaretin toplam yabani yaşamla ilgili ticarete oranı

15.8.1  İstilacı yabancı türlerin önlenmesine ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve bu konuda bir ulusal mevzuatı bulunan ülkelerin oranı

15.9.1  2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı’nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu olarak belirlenen ulusal hedeflere yönelik ilerleme düzeyi

15.a.1  Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları

15.b.1  Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları

15.c.1  Yasa dışı av ve kaçakçılık sonucu gerçekleşen ticaretin toplam yabani yaşamla ilgili ticarete oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×