İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

Hedef 13.1:  Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesini güçlendirmek

Hedef 13.2:  İklim değişikliğine yönelik önlemleri ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil etmek

Hedef 13.3:  İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında eğitim, farkındalık bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek

Hedef 13.a:  Anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 2020 yılı itibarıyla tüm kaynaklardan yıllık 100 milyar ABD Dolarının ortaklaşa harekete geçirilmesi amacına yönelik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan gelişmiş ülkelerin taahhütlerini gerçekleştirmelerini sağlamak ve Yeşil İklim Fonunu sermaye oluşumunun bir an önce tamamlanması suretiyle faaliyete geçirmek

Hedef 13.b:  En az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde; kadınlar, gençler ile yerel ve marjinal topluluklara odaklanmayı da kapsayan iklim değişikliğine yönelik planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaları teşvik etmek

Göstergeler

13.1.1   100.000 kişi başına afetlerden doğrudan etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı

13.1.2   Sendai Afet Risk Azaltımı Çerçeve Belgesi, 2015-2030 ile uyumlu olarak ulusal afet riski azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan ülkelerin sayısı

13.1.3   Ulusal afet riski azaltma stratejileri ile uyumlu yerel afet riski azaltma stratejilerini uygulayan ve kabul eden yerel yönetimlerin oranı

13.2.1   Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonu ve iklim direncini geliştirmek; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini arttıran entegre politika/strateji/planların uygulanmasını tebliğ eden ülkelerin sayısı (ulusal bir uyum planı, belirlenen ulusal katkı, ulusal iletişim, iki yıllık güncelleme raporu vb.)

13.3.1   Birincil, ikincil ve üçüncül öğretim programlarına (iklim değişikliği hakkında) hafifletme, uyum, etki azaltma ve erken uyarı entegre etmiş ülkelerin sayısı

13.3.2   Kalkınma uygulamaları, teknoloji transferi (iklim değişikliği hakkında), azaltma ve uyum konularını uygulamak için kurumsal, sistemik ve bireysel kapasite geliştirmenin güçlendirilmesini tebliğ eden ülkelerin sayısı

13.a.1   2020-2025 arasında 100 milyar dolarlık ödenebilir taahhüt doğrultusunda her yıl için seferber edilen ABD doları miktarı

13.b.1   Kadınlara, gençlere, yerel ve dışlanmış topluluklara odaklanmayı içeren iklim değişikliğiyle ilişkili etkili yönetim ve planlama kapasitelerinin yükseltilmesi mekanizmaları için finans, teknoloji ve kapasite geliştirmeyi kapsayan özel destek ve bir miktar destek alan en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sayısı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×