İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

Hedef 13.1:  Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesini güçlendirmek

Hedef 13.2:  İklim değişikliğine yönelik önlemleri ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil etmek

Hedef 13.3:  İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında eğitim, farkındalık bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek

Hedef 13.a:  Anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 2020 yılı itibarıyla tüm kaynaklardan yıllık 100 milyar ABD Dolarının ortaklaşa harekete geçirilmesi amacına yönelik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan gelişmiş ülkelerin taahhütlerini gerçekleştirmelerini sağlamak ve Yeşil İklim Fonunu sermaye oluşumunun bir an önce tamamlanması suretiyle faaliyete geçirmek

Hedef 13.b:  En az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde; kadınlar, gençler ile yerel ve marjinal topluluklara odaklanmayı da kapsayan iklim değişikliğine yönelik planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaları teşvik etmek

Göstergeler

13.1.1  100.000 kişi başına afetlerden doğrudan etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı

13.1.2   Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi, 2015-2030 ile uyumlu olarak ulusal afet riski azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan ülkelerin sayısı

13.1.3   Ulusal afet riski azaltma stratejileri ile uyumlu yerel afet riski azaltma stratejilerini kabul eden ve uygulayan yerel yönetimlerin oranı

13.2.1   Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonlu kalkınmayı ve iklim direncini geliştiren ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini arttıran bir entegre politika/strateji/planın tesisini veya uygulamaya geçildiğini bildiren ülkelerin sayısı (ulusal uyum planı, ulusal katkı beyanı, ulusal bildirim, iki yıllık güncelleme raporu vb.)

13.3.1   Tüm eğitim kademelerinin müfredatına, iklim değişikliği hakkında azaltım, uyum, etki azaltma ve erken uyarı konularını entegre etmiş ülkelerin sayısı

13.3.2   Uyum, azaltım, teknoloji transferi ve kalkınma eylemlerini uygulamak için kurumsal, sistemik ve bireysel kapasite geliştirmenin güçlendirilmesini bildiren ülkelerin sayısı

13.a.1   100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdü kapsamında 2020-2025 yılları arasında yıllık olarak harekete geçirilen ABD doları miktarı

13.b.1   Kadınlara, gençlere, yerel ve kırılgan topluluklara odaklanmayı da içererecek şekilde, iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitelerini artırmaya yönelik mekanizmalar için finans, teknoloji ve kapasite geliştirmeyi de kapsayan özelleşmiş destek alan en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sayısı ve destek miktarı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×