Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Hedef 16.1:  Her yerde her türlü şiddeti ve şiddet kaynaklı ölüm oranlarını kayda değer miktarda azaltmak

Hedef 16.2:  Çocuklara yönelik taciz, istismar, kaçakçılık ve her türlü şiddete ve çocuk işkencesine son vermek

Hedef 16.3:  Ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünü yaygınlaştırmak ve herkesin adalete eşit erişimini sağlamak

Hedef 16.4:  2030 yılına kadar yasadışı finansal ve silah akışlarını kayda değer miktarda azaltmak, çalınmış varlıkların kurtarılmasını ve iade edilmesini sağlamak ve her türlü organize suçla mücadele etmek

Hedef 16.5:  Yolsuzluk ve rüşvetin tüm türlerini ciddi miktarda azaltmak

Hedef 16.6:  Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

Hedef 16.7:  Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

Hedef 16.8:  Küresel yönetişim kurumlarında gelişmekte olan ülkelerin katılımını genişletmek ve güçlendirmek

Hedef 16.9:  2030 yılına kadar, doğum kayıtları da dâhil olmak üzere herkese yasal kimlik sağlamak

Hedef 16.10:  Ulusal hukuk ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, bilgiye kamusal erişim sağlamak ve temel özgürlükleri korumak

Hedef 16.a:  Terör ve suçla mücadele etmek ve şiddeti önlemek için, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, her düzeyde kapasite geliştirme amacıyla, uluslararası işbirliği yolunu da içerecek şekilde, ilgili ulusal kurumları güçlendirmek

Hedef 16.b:  Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcı olmayan yasa ve politikaları yaygınlaştırmak ve uygulamak

Göstergeler

16.1.1  Cinsiyet ve yaşa göre 100.000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı

16.1.2  Cinsiyet, yaş ve nedene göre 100.000 nüfus başına çatışmaya bağlı ölümlerin sayısı

16.1.3  Önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan nüfusun oranı

16.1.4  Yaşadıkları alanın çevresinde yalnız yürürken kendini güvende hisseden nüfusun oranı

16.2.1  Son bir ay içinde bakımını üstlenen kişiler tarafından herhangi bir fiziksel ceza ve/veya psikolojik saldırganlığa maruz kalan 1-17 yaş arası çocukların oranı

16.2.2  Cinsiyet, yaş ve istismar türüne göre 100.000 kişi başına insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı

16.2.3  18 yaşına kadar cinsel şiddete maruz kalan 18-29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin oranı

16.3.1  Önceki 12 ay içinde yetkili makamlara veya diğer resmi olarak tanınmış uyuşmazlık çözme mekanizmalarına mağduriyetini bildiren şiddet mağdurlarının oranı

16.3.2  Hüküm giymemiş tutukluların toplam cezaevi nüfusuna oranı

16.4.1  İç ve dış yasadışı finansal akımların toplam değeri (cari ABD Doları ile)

16.4.2  Yasadışı menşei veya bağlamı yetkili bir makam tarafından uluslararası belgeler doğrultusunda izlenen veya saptanan; ele geçirilmiş, bulunmuş veya teslim edilmiş silahların oranı

16.5.1  Önceki 12 ay içinde bir kamu görevlisiyle en az bir teması olan kişilerden; bir kamu görevlisi tarafından rüşvet istenen ya da ona rüşvet veren kişilerin oranı

16.5.2  Önceki 12 ay içinde bir kamu görevlisiyle en az bir teması olan işletmelerden; kamu görevlisi tarafından rüşvet istenen ya da ona rüşvet veren işletmelerin oranı

16.6.1  Sektöre göre (veya bütçe koduna veya benzerine göre), merkezi yönetim bütçe harcamalarının onaylanan başlangıç ödeneklerine oranı

16.6.2  Son kamu hizmeti tecrübelerinden memnun kalan nüfusun oranı

16.7.1  Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve nüfus grubuna göre bireylerin (ulusal dağılımlara oranla) ulusal ve yerel düzeylerdeki (a) yasama organları, (b) kamu hizmeti ve (c) yargı kuruluşlarındaki pozisyonlarının oranları

16.7.2  Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve nüfus grubuna göre karar alma sürecinin kapsayıcı ve duyarlı olduğuna inanan nüfusun oranı

16.8.1  Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı

16.9.1  Yaşa göre, doğumları bir kamu otoritesi tarafından tescil edilen beş yaş altı çocukların oranı

16.10.1 Önceki 12 ay içinde öldürülen, kaçırılan, zorla kaybedilen, keyfi gözaltına alınan ve eziyete uğrayan gazeteci, ilişkili medya çalışanı, sendikacı ve insan hakları savunucularına ilişkin doğrulanmış vaka sayısı

16.10.2  Halkın bilgiye erişimi için anayasal, yasal ve / veya politik düzenlemeleri benimseyen ve uygulayan ülkelerin sayısı

16.a.1  Paris İlkelerine uygun olarak bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının varlığı

16.b.1  Uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yasaklanan bir ayrımcılık temelinde, son 12 ay içinde kişisel olarak ayrımcılığa uğradığını veya taciz edildiğini bildiren nüfus oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×