Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak

Hedef 7.1:  2030 yılına kadar karşılanabilir, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişim sağlamak

Hedef 7.2:  2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji bileşimi içindeki payını önemli ölçüde artırmak

Hedef 7.3:  2030 yılına kadar enerji verimliliği küresel iyileşme hızını iki katına çıkarmak

Hedef 7.a:  2030 yılına kadar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojilerini de içerecek şekilde temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğini çoğaltmak ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojileri yatırımlarını desteklemek

Hedef 7.b:  2030 yılına kadar, herkese çağdaş ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sağlamak için tüm gelişmekte olan ülkelerde, özellikle en az gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan küçük ada devletlerinde ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerde, altyapıyı yaygınlaştırmak ve teknolojileri yükseltmek

Göstergeler

7.1.1   Elektriğe erişebilen nüfusun oranı

7.1.2   Isıtma, aydınlatma ve yemek yapmada temiz yakıt ve teknoloji kulllanan nüfus oranı

7.2.1   Toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payı

7.3.1   Ekonominin Enerji Yoğunluğu

7.a.1   Hibrit sistemler de dahil olmak üzere temiz enerji araştırma geliştirme ve yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi için gelişmekte olan ülkelere uluslararası finansal akışlar

7.b.1   Sürdürülebilir kalkınma hizmetlerine, teknoloji transferi ve altyapıya finansman aktarımı şeklinde yapılan doğrudan yabancı yatırımların miktarı ve enerji verimliliğindeki yatırımların GSYH'ye oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×