Herkes için erişilebilir su ve atıksu hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

Hedef 6.1:  2030 yılına kadar herkes için güvenilir ve karşılanabilir içme suyuna evrensel ve adil erişim sağlamak

Hedef 6.2:  2030 yılına kadar herkes için yeterli ve adil sanitasyon ve hijyene erişim sağlamak ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamaya son vermek

Hedef 6.3:  2030 yılına kadar, dünya genelinde kirliliği azaltmak, düzensiz çöp depolamayı ortadan kaldırmak, tehlikeli kimyasalların ve maddelerin salınımını asgariye indirmek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirmek, geri dönüşümü ve güvenli tekrar yeniden kullanımı dünya çapında büyük ölçüde artırmak suretiyle su kalitesini yükseltmek

Hedef 6.4:  2030 yılına kadar su kıtlığına çözüm getirmek ve su kıtlığı çeken insan sayısını önemli ölçüde azaltmak üzere su kullanım verimliliğini tüm sektörlerde büyük ölçüde artırmak ve sürdürülebilir tatlısu çıkarma ve tedarikini temin etmek

Hedef 6.5:  2030 yılına kadar, uygun olduğu takdirde, sınırötesi işbirliğini de içerecek şekilde her düzeyde entegre su kaynakları yönetimi uygulamak

Hedef 6.6:  2020 yılına kadar dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, akiferler ve göller dâhil olmak üzere suyla ilgili ekosistemleri korumak ve restore etmek

Hedef 6.a:  2030 yılına kadar, su toplama, tuzdan arındırma, su verimliliği, atıksu arıtma, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojilerini de içerecek şekilde su ve sanitasyon ile ilgili eylemler ve programlar konusunda uluslararası işbirliğini ve gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteğini artırmak

Hedef 6.b:  Su ve sanitasyon yönetiminin iyileştirilmesi için yerel katılımı desteklemek ve güçlendirmek

Göstergeler

6.1.1  Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.2.1  Sabun ve su ile el yıkama imkânı dâhil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atıksu ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.3.1  Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranı

6.3.2  Alıcı ortam su kalitesi iyi düzeyde olan su kütlelerinin oranı

6.4.1  Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim

6.4.2  Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlısu kaynaklarına oranı

6.5.1  Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi (0-100)

6.5.2  Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme bulunan sınır ötesi havza alanının oranı

6.6.1  Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman içindeki değişimi

6.a.1  Kamu koordinasyonundaki harcama planının bir parçası olan su ve atıksu hizmetleri ile ilgili resmi kalkınma yardımının miktarı

6.b.1  Su ve atıksu hizmetlerinin yönetilmesinde yerel toplulukların katılımı için oluşturulmuş operasyonel politika ve prosedürleri olan yerel yönetim birimlerinin oranı

“Ortak Hedefler için Sağlam Temeller”


×